คลังความรู้

การกำหนดหลักเกณฑ์ ลักษณะหน่วยงานที่มีภารกิจหรือให้บริการเป็นหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ และการมอบหมายการควบคุมและกำกับดูแล พ.ศ.๒๕๖๔

ด้านความมั่นคงของรัฐ

๑.มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการป้องกันประเทศ การป้องกันประเทศ
๒.มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย
๓.มีภารกิจเกี่ยวข้องกับความมั่นคงอื่น ๆ

ภารกิจหรือให้บริการ
ภารกิจด้านการพัฒนาศักยภาพกับการป้องกันประเทศ ภารกิจด้านการบังคับใช้กฎหมายกับการบังคับใช้กฎหมาย และอำนวยความยุติธรรมทางอาญา
(๑) ภารกิจด้านการเฝ้าระวังกับความมั่นคงอื่น ๆ และการแจ้งเตือนภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง
(๒) ภารกิจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคง

หน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแล (Requlator)
– สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
– สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
– สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ด้านบริการภาครัฐที่สำคัญ

มีบริการด้านการเงิน ภารกิจหรือให้บริการ
(๑) บริการที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร การเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS)
(๒) บริการที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจสำหรับการนำเข้า – ส่งออกและโลจิสติกส์
หน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแล (Regulator)
-กระทรวงการคลัง
-กรมศุลกากร


ที่มีการให้บริการโดยตรงแก่ประชาชน ภารกิจหรือให้บริการ
(๑) บริการที่เกี่ยวข้องกับการทะเบียนราษฎร
(๒) บริการที่เกี่ยวข้องกับบัตรประจำตัวประชาชน
(๓) บริการที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนครอบครัว
(๔) บริการ Linkage Center
(๕) บริการที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
(๖) บริการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคนเข้าเมือง
(๗) บริการที่เกี่ยวข้องกับ
(๘) บริการที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์การรับแจ้งเหตุฉุกเฉินและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
(๙) บริการที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ
หน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแล (Requlator)
-กรมการปกครอง
-สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน)


ที่มีการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเตือน ภารกิจหรือให้บริการ
(๑) บริการที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์คุณภาพน้ำและการเตือนภัย
(๒) บริการที่เกี่ยวข้องกับการชลประทาน
(๓) บริการที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ภาพและกระจายเสียงแบบดิจิทัล
หน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแล(Regulator)
-กรมชลประทาน

ด้านการเงินการธนาคาร

ที่มีการให้บริการทางการเงิน ภารกิจหรือให้บริการ
(๑) บริการฝาก – ถอนเงินรายย่อย
(๒) บริการระบบชำระเงินรายใหญ่ระหว่างสถาบันการเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET)
(๓) บริการระบบชำระเงินรายย่อยระหว่างสถาบันการเงินผ่านระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค (ICAS)
(๔) บริการระบบชำระเงินรายย่อยผ่านระบบพร้อมเพย์(PromptPay)
(๕) บริการระบบชำระเงินรายย่อยผ่านระบบการโอนเงินทีละรายการ (Single Payment System)

หน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแล (Requlator)
-ธนาคารแห่งประเทศไทย


ที่มีการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน ภารกิจหรือให้บริการ
(๑) บริการศูนย์กลางจับคู่คำสั่งซื้อขาย
(๒) บริการศูนย์กลางชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
(๓) บริการศูนย์กลางรับฝากหลักทรัพย์

หน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแล (Requlator)
-สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม

ที่มีการให้บริการโทรคมนาคม ภารกิจหรือให้บริการ
(๑) บริการโทรศัพท์ประจำที่ภายในประเทศ (Fixed-line)
(๒) บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ (Mobile)
(๓) บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจำที่ (Internet)

หน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแล (Requlator)
-สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์

ที่มีการให้บริการขนส่งทางบุก ภารกิจหรือให้บริการ
(๑) บริการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแล (Requlator)
-สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


ที่มีการให้บริการขนส่งทางราง ภารกิจหรือให้บริการ
(๑) บริการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเดินรถจากศูนย์กลาง
(๒) บริการที่เกี่ยวข้องกับการส่งสัญญาณ การสื่อสาร และการส่งข้อมูล
(๓) บริการขายตั๋วและสำรองที่นั่ง
(๔) บริการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม กำกับดูแลและเก็บข้อมูล

หน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแล (Requlator)
-กรมการขนส่งทางราง


ที่มีการให้บริการขนส่งทางน้ำ ภารกิจหรือให้บริการ
(๑) บริการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการท่าเรือ
(๒) บริการด้านเรือ สินค้าคลังสินค้า เครื่องมือทุ่นแรงและใบแจ้งหนี้ค่าภาระต่าง ๆ
(๓) บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการท่าเทียบเรือตู้สินค้า
(๔) บริการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและลากจูง

หน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแล (Requlator)
-สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม


ที่มีการให้บริการขนส่งทางอากาศ ภารกิจหรือให้บริการ
(๑) บริการจราจรทางอากาศ
(๒) บริการข่าวสารการบิน
(๓) บริการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการท่าอากาศยาน
(๔) บริการเครื่องอำนวยความสะดวกการเดินอากาศ
(๕) บริการที่เกี่ยวข้องกับบริการสิ่งอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยกิจการการบิน
(๖) บริการที่เกี่ยวข้องกับอุตุนิยมวิทยาการบิน
(๗) บริการสายการบิน
(๘) บริการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันคลื่นวิทยุ (สนามบิน)
(๔) บริการที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายสินค้า
(๓๐) บริการครัวการบินและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารบนอากาศยาน
(๑๑) บริการลานจอด ตรวจสอบและบำรุงรักษาอากาศยาน

หน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแล (Requlator)
-สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย


ด้านพลังงานและสาธารณูปโภค

ด้านพลังงานและสาธารณูปโภค

ที่มีการให้บริการด้านไฟฟ้า ภารกิจหรือให้บริการ
(๑) บริการผลิตไฟฟ้า
(๒) บริการสายส่งไฟฟ้า
(๓) บริการจำหน่ายไฟฟ้า
(๔) บริการควบคุมไฟฟ้า
(๕) บริการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า

หน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแล (Requlator)
-กระทรวงพลังงาน

ที่มีการให้บริการด้านปิโตรเลียมและก๊าซ ภารกิจหรือให้บริการ
(๑) บริการผลิตปิโตรเลียม
(๒) บริการขนส่งก๊ซ และน้ำมัน
(๓) บริการเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซ

หน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแล (Requlator)
-กระทรวงพลังงาน


ที่มีการให้บริการด้านประปา ภารกิจหรือให้บริการ
(๑) บริการที่เกี่ยวข้องกับงานควบคุมคุณภาพน้ำประปา
(๒) บริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตน้ำ
(๓) บริการจำหน่ายน้ำ

หน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแล (Requlator)
-การประปาส่วนภูมิภาค (เฉพาะบริการส่วนภูมิภาค)

ด้านสาธารณสุข

ที่มีการให้บริการสุขภาพในโรงพยาบาล ภารกิจหรือให้บริการ
(๑) บริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาล และบริการที่เกี่ยวข้องกับงานสนับสนุน
(๒) บริการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อโรคในสถานพยาบาล

หน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแล (Requlator)
-สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


ที่มีการให้บริการสุขภาพระหว่างโรงพยาบาล ภารกิจหรือให้บริการ
(๑) บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินนอกสถานพยาบาล
(๒) บริการทางห้องปฏิบัติการ
(๓) บริการทางรังสีวิทยา
(๕) บริการโลหิตและคลังเลือด
(๕) บริการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคติดต่อ

หน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแล (Requlator)
-สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ที่มีการให้บริการด้านยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ ภารกิจหรือให้บริการ
(๑) บริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยา
(๒) บริการที่เกี่ยวข้องกับ และการผลิตเวชภัณฑ์
(๓) บริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเครื่องมือแพทย์
(๔) บริการนำเข้า กระจาย และจำหน่ายยา
(๕) บริการนำเข้า กระจาย และจำหน่ายเวชภัณฑ์
(๖) บริการนำเข้า กระจาย และจำหน่ายเครื่องมือแพทย์

หน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแล (Requlator)
-สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ที่มีการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์และรังสีวิทยา ภารกิจหรือให้บริการ
(๑) บริการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์
(๒) บริการทางรังสีวิทยา
(๓) บริการทางกัมมันตรังสี

หน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแล (Requlator)
-สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ที่มีการให้บริการข้อมูลสุขภาพดิจิทัล ภารกิจหรือให้บริการ
(๑) บริการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
(๒) บริการคลังข้อมูลสุขภาพ
(๓) บริการที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพดิจิทัล

หน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแล (Requlator)
-สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สถิติภัยคุกคามด้านสาธารณสุข

เอกสาร: การพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล (HITQIF/ HAIT)

เอกสารบรรยายงานประชุมวิชาการ

22 – 24 พฤศจิกายน 2566: การประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ ครั้งที่ 12 และการประชุมวิชาการสมาคมเวชสารสนเทศไทย ครั้งที่ 32 Theme: Digital Health for Thailand, The Next Wave of Universal Healthcare Expansion สุขภาพดิจิทัลเพื่อชาวไทย คลื่นลูกใหม่ของการขยายบริการสุขภาพถ้วนหน้า:
https://bit.ly/3GhQZNt
*กรณีวิทยากรส่งมอบ จะมีการ Update เพิ่มเติม

เอกสารประกอบการอบรม: มาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการ

2566-06-14: แนวทางมาตรฐานการให้รหัสโรคทางออร์โธปิดิกส์และศัลยกรรม; พล.ต.นพ.กฤษณ์ กาญจนฤกษ์ ผู้แทนราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แพทย์ แห่งประเทศไทย

เอกสารบรรยายอื่นๆ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่