Clear
Lead Graphic Papers

ข่าวสั้น

IKEA สิงคโปร์เผลอเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเนื่องจากใส่รายชื่ออีเมลลูกค้ากว่า 400 รายในช่อง To:

บริษัท IKEA ผู้จัดจำหน่ายสินค้าเฟอร์นิเจอร์ได้ออกแถลงการณ์ขออภัยลูกค้าในประเทศสิงคโปร์เนื่องจากบริษัทเผลอเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต สาเหตุเกิดจากเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ของ IKEA ได้ส่งอีเมลประชาสัมพันธ์ โดยได้ใส่อีเมลของลูกค้าจำนวน 410 รายลงในช่อง To: แทนที่จะเป็น Bcc: ซึ่งเมื่ออีเมลฉบับดังกล่าวถูกส่งออกไปก็ทำให้ผู้รับอีเมลทราบว่ามีรายชื่ออีเมลใดบ้างที่สมัครเป็นลูกค้าของทาง IKEA

ทาง IKEA แจ้งว่าได้ประสานกับคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประเทศสิงคโปร์ (Personal Data Protection Commission of Singapore หรือ PDPC) เพื่อชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว โดยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศสิงคโปร์นั้นระบุว่าหน่วยงานต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูลในการเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งตามกฎหมายแล้วรายชื่ออีเมลก็ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

วันที่: 2019-08-07 | ที่มา: The Straitstimes Singapore | Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+

Clear