Clear
Lead Graphic Papers

ข่าวสั้น

(ISC)² ออกรายงานผลการศึกษาแรงงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ประจำปี 2562

หน่วยงาน (ISC)² ได้เผยแพร่รายงาน Cybersecurity Workforce Study 2019 ซึ่งเป็นสรุปผลการศึกษาแรงงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ประจำปี 2562 จุดประสงค์เพื่อให้เห็นภาพรวมของตลาดแรงงานในด้านนี้ทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพ โดยข้อมูลในรายงานได้จากการสำรวจบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์กว่า 3,200 คนทั่วโลก องค์กรต่างๆ สามารถนำข้อมูลจากรายงานนี้ไปใช้เป็นแนวทางเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับสภาพตลาดแรงงานในปัจจุบันได้

ในภาพรวม ตลาดแรงงานทั่วโลกยังขาดแคลนบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์รวมแล้วกว่า 4 ล้านตำแหน่ง โดยภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั้นขาดแคลนมากที่สุด ในฝั่งบริหาร องค์กร 65% ยังขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะและประสบการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจขนาดเล็ก (มีบุคลากรน้อยกว่า 50 คน) ในขณะที่ฝั่งผู้ปฏิบัติงาน 27% พบปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรที่จะช่วยให้ทำงานออกมาสัมฤทธิ์ผล และอีก 24% พบปัญหาการจัดสมดุลระหว่างเรื่องงานกับชีวิตส่วนตัว (work-life balance) สาเหตุจากปริมาณคนไม่เพียงพอกับงาน

บุคลากรส่วนใหญ่จบปริญญาตรี (38%) รองลงมาคือปริญญาโท (28%) โดยมากจบจากสายคอมพิวเตอร์หรือไอทีโดยตรง ในขณะที่บางส่วนจบจากสายอื่นเช่นวิศวกรรมหรือสายธุรกิจ อายุเฉลี่ยของผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ในสายนี้อยู่ที่ช่วง 35-44 ปี (33%) รองลงมาคือ 25-34 ปี (32%) คนทำงานเกินครึ่งเป็นเพศชาย รายได้เฉลี่ยต่อปีที่อเมริกาเหนือนั้นได้มากที่สุด ส่วนรายได้ในเอเชียแปซิฟิกกับยุโรปนั้นพอๆ กัน ในขณะทีรายได้ในฝั่งละตินอเมริกานั้นได้น้อยสุด

สัดส่วนแรงงาน โดยรวมมีฝ่ายบริหารและตรวจประเมินมากกว่าฝ่ายปฏิบัติงานที่ต้องอาศัยความรู้เฉพาะทาง (63% กับ 37%) โดยสายงานที่มีผู้ทำงานเยอะที่สุด 2 อันดับแรกคือ Security Operations (22%) รองลงมาคือ Security Administration (15%) ในขณะที่สายงานที่มีผู้ทำงานน้อยที่สุดคือ Penetration Testing และ Forensics (8% ทั้งคู่)

ในรายงาน ทาง (ISC)² ได้มีข้อแนะนำในการพัฒนาและรักษาบุคลากร นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดอื่นๆ อีกเช่นใบรับรองหรือข้อมูลสถิติในเชิงบริหาร ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากรายงานฉบับเต็ม

วันที่: 2019-11-08 | ที่มา: (ISC)², Infosecurity Magazine | Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+

Clear