Clear
Lead Graphic Papers

ข่าวสั้น

ผลสำรวจความเสี่ยงด้านไซเบอร์ของการทำงานจากที่บ้าน พบองค์กรส่วนใหญ่ยังขาดแนวทางรับมือ อาจเสี่ยงถูกแฮกและข้อมูลรั่วไหล

จากการระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้องค์กรต่าง ๆ เริ่มส่งเสริมให้พนักงานทำงานจากที่บ้านมากขึ้น เป็นผลให้พนักงานต้องปรับตัวมาใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารและทำงานจากระยะไกล อย่างไรก็ตาม การจะใช้งานเทคโนโลยีอย่างมั่นคงปลอดภัยได้นั้นองค์กรต้องเตรียมความพร้อมทั้งด้านนโยบาย เทคโนโลยี และบุคลากร เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ทาง IBM Security และ Morning Consult ได้จัดทำผลสำรวจเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการทำงานจากที่บ้าน โดยพบว่าหลายองค์กรยังขาดแนวทางการรับมือที่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งการถูกเจาะระบบและความเสี่ยงข้อมูลรั่วไหลได้

ตัวอย่างความเสี่ยง เช่น พนักงาน 52% ต้องใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัวในการทำงาน โดยในจำนวนดังกล่าวมี 61% ที่ระบุว่าไม่ได้รับการสนับสนุนเครื่องมือด้านความมั่นคงปลอดภัยจากทางองค์กร นอกจากนี้ 45% ยังระบุว่าไม่ได้รับการฝึกอบรมเรื่องการปกป้องข้อมูลหรือการปกป้องอุปกรณ์เพื่อให้สามารถทำงานจากที่บ้านได้อย่างมั่นคงปลอดภัยแต่อย่างใด

นอกจากการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีแล้ว นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญในการช่วยลดความเสี่ยง ซึ่งจากผลสำรวจพบพนักงานกว่า 41% มีความจำเป็นต้องทำงานกับข้อมูลส่วนบุคคล แต่พนักงานกว่าครึ่งกลับไม่ทราบหรือไม่แน่ใจเกี่ยวกับนโยบายในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องทำงานกับข้อมูลดังกล่าวจากที่บ้านหรือต้องส่งต่อข้อมูลนั้นให้กับบุคคลอื่น ซึ่งความไม่ชัดเจนเหล่านี้อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงข้อมูลรั่วไหลและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างได้

เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น องค์กรต่าง ๆ จึงควรเตรียมความพร้อมเพื่อให้พนักงานสามารถทำงานจากที่บ้านอย่างปลอดภัย ทั้งดานเครื่องมือ การอบรมเพื่อสร้างความตระหนัก รวมถึงกำหนดและประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ชัดเจน ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวเป็นผลสำรวจจากผู้ตอบแบบสอบถามในสหรัฐฯ โดยข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงการสรุปประเด็นบางส่วนเท่านั้น ผู้ที่สนใจสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากรายงานฉบับเต็ม (http://filecache.mediaroom.com/mr5mr_ibmnews/186506/IBM_Security_Work_From_Home_Study.pdf)

วันที่: 2020-06-25 | ที่มา: PR Newswire, Dark Reading | Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+

Clear