ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ที่องค์กรต้องระวัง เมื่อพนักงาน Work From Home

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ยังคงมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในประเทศไทย ทำให้หลายองค์กรต้องตัดสินใจปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเป็น Work From Home เพื่อเว้นระยะห่าง หยุดการแพร่เชื้อและรักษาสวัสดิภาพของบุคลากรในองค์กร