Cyber Security เรื่องที่ผู้ประกอบการ SME ต้องตระหนักรู้ ก่อนองค์กรโดนโจมตี

ปัจจุบันโลกของเราขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย Digital Economy หรือเศรษฐกิจที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอที (มีอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก) เป็นปัจจัยสำคัญ ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิต การขนส่ง การขาย การบริการ และอื่นๆ