สกมช. จัด Focus Group ยกระดับดัชนีความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ GCI

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ได้มีจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (Focus Group) เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำร่างกลยุทธ์ในการยกระดับดัชนีความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Global Cybersecurity Index: GCI) โดยมี พลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ กล่าวเปิดการประชุมฯ การประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในครั้งนี้ ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่หน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแล หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง สกมช. จะได้มีการแลกเปลี่ยน รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำความเห็นและข้อเสนอแนะ ไปใช้เป็นแนวทางในการยกระดับดัชนีความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ต่อไป