สกมช. เปิดต้อนรับนักศึกษาฝึกงาน หนุนพัฒนาทักษะวิชาชีพ

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 พลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พบปะต้อนรับนิสิต-นักศึกษาฝึกงาน จำนวน 15 คน ซึ่งเข้ามาปฏิบัติงานกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ผ่านโครงการ “กิจกรรมการพัฒนาทักษะบุคลากรด้าน Cybersecurity ระดับอุดมศึกษา” โดยทาง สกมช. มีการเปิดรับนิสิต-นักศึกษาเข้าฝึกงานทุกสำนัก ศูนย์ และฝ่าย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าฝึกงานได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ จนเกิดประสบการณ์ ทักษะ ที่เกิดประโยชน์ต่อตนเอง องค์กร และสังคม

พลอากาศตรี อมร กล่าวว่า การเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีโอกาสทำงานกับ สกมช. ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับประเทศ เฉพาะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ จะช่วยเสริมสร้างให้นิสิตและนักศึกษาเหล่านี้มีองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และมีความเข้าใจในการรับมือ ลดความเสี่ยง และป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่ง สกมช. พร้อมมอบประสบการณ์การทำงานอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้ความรู้ผ่านการลงมือทำจริง และได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง อันจะนำไปสู่การค้นหาตัวตนสำหรับเส้นทางการทำงานในอนาคตของนักศึกษาเองด้วย

ทั้งนี้ สกมช. ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกลไก Higher Education Sandbox เพื่อสนับสนุนการผลิตกำลังคนสมรรถนะสูง เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศในด้านการส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้สามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ