งานป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนส ําคัญในกํารด ํารงชีวิต ไม่ว่ําจะในมิติด้ํานเศรษฐกิจและสังคม
กํารรักษําควํามมั่นคงและกํารป้องกันประเทศ กํารสื่อสํารโทรคมนําคมและกํารควบคุมดูแลโครงสร้ําง
สําธํารณูปโภคพื้นฐํานที่สําคัญ และจะทวีควํามสําคัญยิ่งขึ้นในอนําคต เนื่องจํากควํามสํามํารถในกํารพัฒนําทําง
เทคโนโลยีที่รวดเร็วทั้งของประเทศชั้นนําด้ํานเทคโนโลยี และควํามสํามํารถในกํารพัฒนําและกํารเข้ําถึงเทคโนโลยี
ของประเทศที่มีควํามก้ําวหน้ําทํางเทคโนโลยีในระดับรองลงมํา ซึ่งควํามก้ําวหน้ําทํางเทคโนโลยีจะตอบสนองต่อ
กํารใช้งํานเครือข่ํายเทคโนโลยีสํารสนเทศของคนได้เป็นจํานวนมําก ทั้งกลุ่มที่เป็นผู้ใช้งํานอินเทอร์เน็ตโดยตรง
หรือผู้ที่ได้รับประโยชน์จํากกํารใช้เครือข่ํายเทคโนโลยีสํารสนเทศในทํางอ้อม เช่น กํารควบคุมดูแลโครงสร้ําง
สําธํารณูปโภคพื้นฐําน และด้ํานกํารคมนําคมขนส่ง ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลําและลดต้นทุนในกํารดําเนินการ

Date

22 - 30 Nov 2022
Expired!

Time

All Day