โครงการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security)

เพิ่มช่องทางและวิธีการในการให้ความรู้และสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนถึงความเสี่ยงจากการใช้งานบนโลกไซเบอร์ ภัยคุกคามและอาชญากรรมไซเบอร์ต่างๆ พัฒนาสื่อดิจิทัลซึ่งสามารถสื่อสารกับประชาชนทั่วไปให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายในแนวปฏิบัติที่ที่เป็นมาตรฐานเพื่อป้องกันภัยคุกคามพร้อมสร้างศูนย์การเรียนรู้เสมือนให้กับประชาชนทั่วไปในการตระหนักถึงความเสี่ยงของการใช้งานบนโลกไซเบอร์

The event is ongoing.

Date

14 Jul 2024

Time

All Day