การอบรมพิเศษ

กิจกรรมอบรมเยาวชนรุ่นใหม่เท่าทันภัยไซเบอร์ หัวข้อสัมมนา “รู้งี้...ซี้ Cyber” ระดับประถมศึกษา
กิจกรรมอบรมเยาวชนรุ่นใหม่เท่าทันภัยไซเบอร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ...
กิจกรรมอบรมเยาวชนรุ่นใหม่เท่าทันภัยไซเบอร์ หัวข้อสัมมนา “รู้งี้...ซี้ Cyber” ระดับมัธยมศึกษา
กิจกรรมอบรมเยาวชนรุ่นใหม่เท่าทันภัยไซเบอร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ...
กิจกรรมอบรมเยาวชนรุ่นใหม่เท่าทันภัยไซเบอร์ หัวข้อสัมมนา “รู้งี้...ซี้ Cyber” ระดับอุดมศึกษา
กิจกรรมอบรมเยาวชนรุ่นใหม่เท่าทันภัยไซเบอร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ...
งานสัมมนา ISC2 Bangkok Chapter August Event 2022 30/08/2565
งานสัมมนา ISC2 Bangkok Chapter August Event 2022 ...
อบรมเชิงปฏิบัติการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของหน่วยงาน (WEB HACKED) 20/07/2565
งานอบรมเชิงปฏิบัติการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของหน่วยงาน ...