ติดต่อสำนักงาน

ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

120 หมู่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี)
ชั้น 7 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 1
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 02 142 6888
โทรสาร 02 143 7593

แจ้งเหตุภัยคุกคามไซเบอร์ : thaicert@ncsa.or.th


ดาวน์โหลด PGP Keys

ดาวน์โหลดกุญแจสำหรับอีเมล thaicert@ncsa.or.th
หมายเลขของกุญแจ (Key ID): 6DCCF8DB64819DAE
ประเภทของกุญแจ (Key Type): RSA
ขนาดความยาว (Key size): 4,096
GP Fingerprint: 058A F5AC EB79 402D 27E1 707B 6DCC F8DB 6481 9DAE

ดาวน์โหลดกุญแจสำหรับอีเมล saraban@ncsa.or.th
หมายเลขของกุญแจ (Key ID): 8F189605
ประเภทของกุญแจ (Key Type): RSA
ขนาดความยาว (Key size): 4,096
PGP Fingerprint: 124F E693 CA67 7FB8 6E27 80DF 077D EED6 8F18 9605

สามารถดาวโหลด คู่มือการใช้งาน PGP

ช่องทางอื่นๆ

NCSA Thailand

Line Open Chat