ทำเนียบเลขาธิการ

พลเอก ปรัชญา เฉลิมวัฒน์
ดำรงตำแหน่ง : 1 ม.ค. 2564 – ปัจจุบัน