รายชื่อ CERT ในประเทศไทย

หน่วยงาน CERT ที่ได้รับการยืนยันแล้ว จำนวน 10 CERT ดังนี้.-

  1. ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์กระทรวงกลาโหม : Ministry of Defence Computer Security Incident Response Team (MODCSIRT)
  2. ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ด้านความมั่นคงของรัฐฝ่ายพลเรือน : Thailand Civilian Sector CERT (TCS-CERT)
  3. ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance Computer Security Incident Response Team (MOF-CSIRT)
  4. ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์กรมศุลกากร
  5. ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ ในด้านบริการภาครัฐที่สำคัญ ที่มีการให้บริการโดยตรงแก่ประชาชน
  6. ศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร : Thailand Banking Sector CERT (TB-CERT)
  7. ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ภาคตลาดทุน : Thai Capital Market CERT (TCM-CERT)
  8. ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ด้านโทรคมนาคม : Thailand Telecommunication CERT (TTC-CERT)
  9. ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ด้านสาธารณสุข (Health CIRT)
  10. ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ด้านพลังงาน (Energy CERT)

การจัดตั้ง CERT