การโจมตีการให้การบริการของ Nelnet ทำให้ข้อมูลบัญชีเงินกู้นักเรียน 2.5 ล้านบัญชี หลุด

ข้อมูลส่วนตัวกว่า 2.5 ล้านคนของนักเรียนจากหน่วยงานสินเชื่อนักศึกษาของโอคลาโฮ
มา (OSLA) และ EdFinancial ถูกเปิดเผยหลังจากแฮ็กเกอร์เจาะระบบของผู้ให้บริการ
เทคโนโลยี Nelnet Servicing โดย OSLA และ EdFinancial ได้ใช้บริการจาก Nelnet
Servicing รวมถึงเว็บพอร์ทัล เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าถึงออนไลน์และสามารถเข้าใช้
เงินกู้ในบัญชีเงินกู้ของตนเองได้
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2022 จากผู้โจมตีไม่ทราบชื่อได้โจมตี Nelnet
Servicing และอยู่ในระบบจนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม ซึ่งแฮ็กเกอร์อาจโจมตีเครือข่าย
ของบริษัทหลังจากใช้ช่องโหว่ดังกล่าวในการเข้าถึงแม้ว่า Nelnet จะสามารถบล็อก
กา รโ จมตี ทางไซเ บอร์ ทั นที ที่ ตรว จพบ กา รโ จมตี กา รตรวจส อบเ ส ร็ จสิ้ นเ มื่ อ
วันที่ 17 สิงหาคม 2022 โดยพบว่ามีข้อมูลที่ถูกเปิดเผยดังนี้
– ชื่อ
– ที่อยู่
– อีเมล
– เบอร์โทรศัพท์
– หมายเลขประกันสังคม
EdFinancial และ OSLA ได้เสนอให้บุคคลที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวสามารถเข้าถึง
บริการป้องกันการโจรกรรมข้อมูลประจ าตัวฟรีตลอด 24 เดือนผ่าน Experian
พร้อมค าแนะน าเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียนที่อยู่ในจดหมายและมีค าแนะน าให้ตรวจสอบ
ใบแจ้งยอดของบัญชีธนาคารและรายงานเครดิตซึ่งควรพิจารณาระงับเครดิตส าหรับ
กรณีที่มีความเสี่ยงสูง