การโจมตีทางไซเบอร์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โจมตีระบบโครงสร้างพื้นฐานของรัฐมอนเตเนโกร

การโจมตีทางไซเบอร์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ส่งผลกระทบต่อระบบโครงสร้าง
พื้นฐานของรัฐบาลในมอนเตเนโกร ซึ่งรัฐบาลได้น ามาตรการมาใช้เพื่อลดผลกระทบ
การโจมตีเริ่มขึ้นในคืนวันพฤหัสบดี สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ในมอนเตเนโกร
แนะน าให้พลเมืองสหรัฐฯ จ ากัดการเคลื่อนไหวและการเดินทางในประเทศให้เท่าที่จ าเป็น
และมีเอกสารการเดินทางที่เป็นปัจจุบันและเข้าถึงได้ง่าย โดยเกรงว่าการโจมตี
จะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลในการระบุตัวตนของผู้ที่อาศัยอยู่ใน
มอนเตเนโกรและการคมนาคมขนส่ง
สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติได้ออกคาเตือนแก่องค์กรที่ดำเนินงานโครงสร้าง
พื้นฐานที่สำคัญ โดย มิลูติน จูคาโนวิช ประธานคณะกรรมการ EPCG เปิดเผยว่า
บริษัทสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้าของรัฐได้เปลี่ยนการท างานเป็นแบบ manual
เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยบริษัทยังเลือกที่จะปิดใช้งานบริการของ
ลูกค้าบางรายเป็นการชั่วคราว เพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อน ซึ่งรัฐบาลเชื่อว่าการโจมตี
ดังกล่าวเป็นฝีมือของแฮ็กเกอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐอื่น
ในเดือนมิถุนายน 2017 มอนเตเนโกรตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มแฮ็กเกอร์ APT28
ที่เชื่อมโยงกับรัสเซีย หลังจากที่มอนเตเนโกรเข้าร่วมเป็นพันธมิตรของ NATO
อย่างเป็นทางการ แม้ว่าจะมีการต่อต้านอย่างรุนแรงจากรัฐบาลรัสเซียที่ขู่ว่าจะตอบโต้
ก็ตาม