สกมช. ร่วม มจธ. ลงนาม MOU ผลักดันหลักสูตรเสริมสร้างบุคลากรไซเบอร์

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) โดยพลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดย รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมถึงการสร้างความตระหนักด้านสถานการณ์เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ร่วมกันเพื่อให้มีการดำเนินการเชิงปฏิบัติการที่มีลักษณะบูรณาการและเป็นปัจจุบัน

นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการดำเนินการอบรมเผยแพร่ความรู้ ประสานงาน สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือในการผลิตกำลังคนเฉพาะด้านเพื่อยกระดับทักษะความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ในการทำงานร่วมกันเพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยง ติดตาม วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ และการแจ้งเตือนเกี่ยวกับภัยคุกคามดังกล่าว ความร่วมมือในครั้งนี้ จึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร เพื่อผลักดันภารกิจทางด้านไซเบอร์ให้บรรลุผลสำเร็จ และก้าวหน้าต่อไปในอนาคต