ลธ.กมช. เข้าเยี่ยมคารวะ เลขาธิการ สมช. พร้อมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับชาติ

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 พลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมหารือขั้นต้นเพื่อจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระหว่างไทยกับรัสเซีย วัตถุประสงค์เพื่อหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสานความร่วมมือในกรอบทวิภาคีด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระหว่างไทยและรัสเซีย โดยมีวาระสำคัญดังต่อไปนี้ 1) การจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระหว่างไทยกับรัสเซีย 2) ประสบการณ์ของรัสเซียในการจัดทำกรอบกฎหมายทวิภาคีด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลระหว่างประเทศ และ 3) การลงนามในแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลระหว่างประเทศ (Joint statement on the highest level on cooperation in the field of international information security) ในการนี้มีผู้แทนจาก สกมช. และ Dr.Vladimir Shin – Deputy Director of the Department of international information security (DIIS) – head of the delegation; พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมใหญ่ (Confidential) สกมช. ชั้น 7 และผ่านระบบการประชุมทางไกล