สกมช. สร้างความตระหนักรู้เท่าทันภัยคุกคามทางไซเบอร์ ณ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) โดย เรือโท ธีรพล หนองหว้า ผู้อำนวยการฝ่ายตอบสนองและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ จากสำนักปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในงานปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ในหัวข้อ “รู้เท่าทันภัยคุกคามทางไซเบอร์” เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงแนวทางและวิธีป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของภัยไซเบอร์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายกว่า 500 คน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์