สกมช. หารือผู้เชี่ยวชาญ เสริมแกร่งแนวทางการขับเคลื่อน ThaiCERT ระดับสากล

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 Mr. Martijn van der Heide. CERT Specialist. Electronic Transactions Development Agency (ETDA) เข้าพบ พลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ และผู้บริหารศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ThaiCERT) เพื่อร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานของ ThaiCERT โดย Mr. Martijn van der Heide ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ดำเนินงาน ThaiCERT ได้มีข้อเสนอแนะในการดำเนินการให้กับ ThaiCERT รวมถึงแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนา ThaiCERT ให้ได้มาตรฐาน CERT ในระดับสากลต่อไป