สกมช. สร้างความตระหนักรู้ เสริมแนวทางป้องกันภัยไซเบอร์ ณ กรมกิจการเด็กและเยาวชน

เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) โดย พันตำรวจเอก ณัทกฤช พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายสร้างความตระหนักรู้ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Awareness) ให้กับผู้บริหารและบุคลากร กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามประเภทต่างๆ รวมถึงแนวทางป้องกันแก้ไข เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้ ในการนี้มีบุคลากรสนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายกว่า 170 คน ห้องประชุมประชาบดี ชั้น 19 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์