สกมช. สนับสนุนโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ ประเมินความเสี่ยงเชิงเทคนิค เสริมขีดความสามารถรู้เท่าทันภัยไซเบอร์

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) โดยเรืออากาศเอก นพรัตน์ สุจินดา ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการทางไซเบอร์ สำนักปฏิบัติการ ให้การสนับสนุนทำการประเมินความเสี่ยงเชิงเทคนิค (Vulnerability Assessment (VA) รวมทั้งฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ เรื่องกระบวนการการประเมินความเสี่ยงเชิงเทคนิค และสร้างความตระหนักรู้ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งการสนับสนุนดังกล่าวเพื่อให้หน่วยงานทราบถึงความเสี่ยง จุดอ่อนและช่องโหว่ รวมทั้ง สามารถประเมินความเสี่ยงเชิงเทคนิคเบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2567 ณ โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ สำหรับหน่วยงานของรัฐ ที่สนใจขอรับการประเมินความเสี่ยงเชิงเทคนิค (Vulnerability Assessment) สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : thaicert@ncsa.or.th