สกมช. ร่วมสร้างบริการสุขภาพปลอดภัย ขยายองค์ความรู้ด้านการป้องกันภัยไซเบอร์แก่บุคลากร ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) โดย พันตำรวจเอก ณัทกฤช พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ และ เรือโท ธีรพล หนองหว้า ผู้อำนวยการฝ่ายตอบสนองและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ สำนักปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ จัดขึ้นโดย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามไซเบอร์ แก่บุคลากรในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ณ ห้องประชุมสุขศึกษาชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ