สกมช. ร่วมสร้างความตระหนักรู้ เสริมขีดความสามารถบุคลากรเท่าทันภัยไซเบอร์ ณ โรงพยาบาลอุดรธานี

วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) นำโดย พันตำรวจเอก ณัทกฤช พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ และ เรือโท ธีรพล หนองหว้า ผู้อำนวยการฝ่ายตอบสนองและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ สำนักปฏิบัติการ เป็นผู้แทน สกมช. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสร้างความตระหนักรู้และเพิ่มขีดความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ณ โรงพยาบาลอุดรธานี