สกมช. ร่วมประชุมหารือแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในหน่วยงานของรัฐ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) โดย นาวาโท ศักติพงษ์ สิบหมื่นเปี่ยม ผู้อำนวยการฝ่ายเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และเรืออากาศเอก นพรัตน์ สุจินดา ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการทางไซเบอร์ ร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เข้าร่วมประชุมหารือฯ โดยมีรองปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมทั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในหน่วยงานของรัฐ และแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ณ อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์