สกมช. ส่งวิทยากรเสริมองค์ความรู้สู้ภัยไซเบอร์สู่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคตะวันออก

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) โดย พันตำรวจเอก ณัทกฤช พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ เป็นวิทยากรในหัวข้อ “เรียนรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมความรู้การพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้านการบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governor) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และวิธีป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ ให้กับบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคตะวันออก ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลปากน้ำประแส จ.ระยอง