สกมช. สนับสนุนโรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา จัดทำประเมินความเสี่ยงด้านไซเบอร์ เร่งพัฒนาเชิงเทคนิคให้แก่บุคคล

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ร่วมกับสำนักสาธารณสุขจังหวัดสงขลา จัดตั้งโครงการ”โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ และทดสอบเจาะระบบความมั่นคงปลอดภัยในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้ดูแลระบบ” จำนวน 17 โรงพยาบาล โดย เรืออากาศเอก นพรัตน์ สุจินดา ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการทางไซเบอร์ สำนักปฏิบัติการ และนาวาโท ศักติพงษ์ สิบหมื่นเปี่ยม ผู้อำนวยการฝ่ายเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ สำนักปฏิบัติการ ให้การสนับสนุนทำการประเมินความเสี่ยงเชิงเทคนิค (Vulnerability Assessment (VA) รวมทั้งฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ เรื่องกระบวนการการประเมินความเสี่ยงเชิงเทคนิค และสร้างความตระหนักรู้ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งการสนับสนุนดังกล่าวเพื่อให้หน่วยงานทราบถึงความเสี่ยง จุดอ่อนและช่องโหว่ รวมทั้ง สามารถประเมินความเสี่ยงเชิงเทคนิคเบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ สำหรับหน่วยงานของรัฐ ที่สนใจขอรับการประเมินความเสี่ยงเชิงเทคนิค (Vulnerability Assessment) สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : thaicert@ncsa.or.th