สกมช. จัดวิทยากรอัปเดตภัยคุกคามไซเบอร์ เสริมองค์ความรู้เท่าทันเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (สกมช.) โดย เรือโท ธีรพล หนองหว้า ผู้อำนวยการฝ่ายตอบสนองและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกับความท้าทายภัยคุกคามทางไซเบอร์” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมหลักสูตรการประสานงานข่าวกับผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โรงเรียนข่าวทหารบก