สกมช. จัดวิทยากรเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ เน้นย้ำให้คนรู้เท่าทันไม่ตกเป็นเหยื่อ

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (สกมช.) โดย เรือโท ธีรพล หนองหว้า ผู้อำนวยการฝ่ายตอบสนองและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “สร้างความรู้และเสริมความตระหนักรู้ในด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และวิธีป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย