Threat actor แฮก Chunghwa Telecom ในไต้หวัน

88/67 (IT) ประจำวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567

Threat actor ได้ขโมยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและเป็นความลับจากบริษัทโทรคมนาคม Chunghwa Telecom ซึ่งมีการเปิดเผยจากกระทรวงกลาโหม โดย Chunghwa Telecom Company , Ltd. (บริษัทโทรคมนาคมของจีน) เป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ที่สุดในไต้หวัน และเป็นผู้ให้บริการแลกเปลี่ยน PSTN, มือถือ และบริการ broadband ในท้องถิ่นในประเทศ    

จากการเปิดเผยโดยกระทรวงกลาโหมของไต้หวันได้เปิดเผยว่า Threat actor ได้มีการขโมยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจากบริษัท รวมถึงเอกสารทางการทหารและรัฐบาลจำนวน 1.7 เทราไบต์ ซึ่งรวมถึงสัญญาระหว่างกองทัพเรือและ Chunghwa Telecom ที่ได้มีการประกาศขายข้อมูลบน dark web โดยไต้หวันได้ตกเป็นเป้าหมายสูงสุดของการโจมตีทางไซเบอร์ก่อนการเลือกตั้งระดับชาติ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์กล่าวว่าการโจมตีเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจาก Threat actor ที่มีความเกี่ยวข้องกับจีน และไต้หวันยังคงเป็นเป้าหมายของแคมเปญจารกรรมทางไซเบอร์จำนวนมาก

แหล่งข่าว https://securityaffairs.com/159918/data-breach/chunghwa-telecom-data-breach.html