สกมช. ส่งวิทยากรสร้างองค์ความรู้ในหลักสูตรตระหนักรู้และรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) โดย พันตำรวจเอก ณัทกฤช พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ เป็นวิทยากรในการบรรยายฝึกอบรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 2 รุ่น ในหลักสูตรตระหนักรู้และรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้รู้เท่าทันสถานการณ์ของอาชญากรรมไซเบอร์ ตลอดจนภัยคุกคามทางไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตพร้อมวิธีการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพฯ