สกมช. เสริมองค์ความรู้ไซเบอร์บุคลากรกรมหม่อนไหม รู้เท่าทันพร้อมป้องกันระบบข้อมูลอย่างปลอดภัย

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) โดย พันตำรวจเอก ณัทกฤช พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” ภายใต้โครงการสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐ ด้านการยกระดับศักยภาพบุคคลกรมหม่อนไหม โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้และแนวทางปฏิบัติจากกรณีศึกษา ให้บุคลากรสามารถเฝ้าระวังความเสี่ยงในการเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อระบบและข้อมูลของกรมหม่อนไหมต่อไป