สกมช. ส่งวิทยากรสร้างความตระหนักรู้ภัยไซเบอร์ ยกระดับการสร้างแพลตฟอร์มข้อมูลเมืองอย่างปลอดภัย

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) โดย พันตำรวจเอก ณัทกฤช พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security Awareness) และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามไซเบอร์ในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนข้อควรปฎิบัติในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ ในโครงการยกระดับ ทักษะการพัฒนา และการใช้งานแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง (City Data Platform : CDP) รุ่นที่ 2 ให้แก่บุคลากร ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี