สกมช. จัดวิทยากรอัปเดตรูปแบบภัยคุกคาม เสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (สกมช.) โดย นาวาโท ศักติพงษ์ สิบหมื่นเปี่ยม ผู้อำนวยการฝ่ายเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ทักษะความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์” มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และเพื่อศึกษาแนวโน้มและความเคลื่อนไหวของความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมี ผู้บริหารและบุคคลากรจากสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หรือ พกฉ. เข้าร่วม ณ ห้องศาสตร์พระราชา อาคารสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดปทุมธานี