สกมช. จัดวิทยากรเสริมองค์ความรู้ร่วมป้องกันตนเองและองค์กรจากภัยไซเบอร์

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (สกมช.) โดย พันตำรวจเอก ณัทกฤช พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ และ เรือโท ธีรพล หนองหว้า ผู้อำนวยการฝ่ายตอบสนองและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Cyber Security มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความรู้ ความเข้าใจ รู้เท่าทันเกี่ยวกับภัยคุกคามและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ตระหนักถึงความสำคัญของผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นจากภัยคุกคามทางไซเบอร์และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ทั้งในองค์กรและในชีวิตประจำวัน ณ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น5 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค