สกมช. แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เสริมแกร่งนวัตกรรมดิจิทัล ร่วมพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) โดย พันตำรวจเอก ณัทกฤช พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายอบรมหลักสูตร ผู้นำเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ Chief Smart City Officers : CSCO รุ่นที่ 2 ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในประเทศไทยและไต้หวัน ในการเพิ่มขีดความสามารถสังเคราะห์ให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในมิติใหม่ ๆ อีกทั้งการสร้างเครือข่ายให้ เกิดความร่วมมือการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานใหญ่