สกมช. ส่งวิทยากรเสริมเกราะป้องกันภัยไซเบอร์ ณ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) โดย เรือโท ธีรพล หนองหว้า ผู้อำนวยการฝ่ายตอบสนองและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ สำนักปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมบุคลากรระดับบริหาร ในหัวข้อ “การสร้างความตระหนักรู้ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security Awareness)” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งเป็นภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้กับตนเองและองค์กร ณ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จ.สมุทรสาคร