สกมช.จัดวิทยากรเสริมทักษะตรวจวิเคราะห์ภัยคุกคาม ให้เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมรับมือ

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ โดย เรือโท ธีรพล หนองหว้า ผู้อำนวยการฝ่ายตอบสนองและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ สำนักปฏิบัติการ สกมช. บรรยายให้ความรู้เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจวิเคราะห์ภัยคุกคามและแนวทางในการรับมือต่อเหตุการณ์ภัยคุกคาม” ประจำปี 2567 รุ่นที่ 1 ให้กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2567 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Data Center สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี