สกมช. ร่วม สป.สธ. จัดอบรมการรับมือ CYBER-ATTACK และการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2567 สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) จัดการอบรมในหัวข้อ “การรับมือ CYBER-ATTACK และการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล” เพื่อเพิ่มทักษะแก่บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขในการรับมือกับภัยไซเบอร์และสามารถนำไปปรับใช้เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันภายในหน่วยงานได้ โดยมี ดร.นพ.สุรัคเมธ มหาศิริมงคล ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สป.สธ. เป็นประธานในการเปิดอบรม และได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ. ณัทกฤช พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ และ ร.อ. นพรัตน์ สุจินดา ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการทางไซเบอร์ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้ง Onsite และ Online จากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกระทรวงสาธารณสุข ประมาณ 815 คน ณ ห้องประชุมสุวรรณพฤกษ์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก