สกมช. บรรยายสร้างความตระหนักรู้ภัยคุกคามและอาชญากรรมไซเบอร์ สำหรับผู้ปฏิบัติงานสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) โดย เรืออากาศเอก นพรัตน์ สุจินดา ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการทางไซเบอร์ สำนักปฏิบัติการ เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “การตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามและอาชญากรรมไซเบอร์” ในการรับมือและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ มิให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อไป โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับกลุ่ม “ผู้บังคับบัญชากลุ่มของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา” จำนวน 87 คน และ รุ่นที่ 2 การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับกลุ่ม “ผู้ทำงานด้านนโยบายและงานวิชาการ” จำนวน 90 คน ณ อาคารรัฐสภา (สว.)