สกมช. จัดวิทยากรบรรยายเรื่องความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐานแก่บุคคลสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) โดย เรือโท ธีรพล หนองหว้า ผู้อำนวยการฝ่ายตอบสนองและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานมีความรู้และความเข้าใจพื้นฐานในหลักการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมทั้ง มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน