แนวทางการปฏิบัติ

เอกสาร: การพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล (HITQIF/ HAIT)

เอกสารบรรยายงานประชุมวิชาการ

  • 22 – 24 พฤศจิกายน 2566: การประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ ครั้งที่ 12 และการประชุมวิชาการสมาคมเวชสารสนเทศไทย ครั้งที่ 32 Theme: Digital Health for Thailand, The Next Wave of Universal Healthcare Expansion สุขภาพดิจิทัลเพื่อชาวไทย คลื่นลูกใหม่ของการขยายบริการสุขภาพถ้วนหน้า:
    https://bit.ly/3GhQZNt
    *กรณีวิทยากรส่งมอบ จะมีการ Update เพิ่มเติม

เอกสารประกอบการอบรม: มาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการ

2566-06-14: แนวทางมาตรฐานการให้รหัสโรคทางออร์โธปิดิกส์และศัลยกรรม; พล.ต.นพ.กฤษณ์ กาญจนฤกษ์ ผู้แทนราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แพทย์ แห่งประเทศไทย

เอกสารบรรยายอื่นๆ

ระบบความปลอดภัยสารสนเทศและการป้องกันถูกเรียกค่าไถ่ : ดร.นพ.บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์: 25 พ.ค. 2565