สกมช. เสริมทักษะไซเบอร์ ส่งวิทยากรสร้างความรู้ความเข้าใจ ร่วมรักษาความปลอดภัยสารสนเทศองค์กร

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (สกมช.) โดย นาวาโท ศักติพงษ์ สิบหมื่นเปี่ยม ผู้อำนวยการฝ่ายเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตร “การสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถรับมือกับภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นได้อย่างปลอดภัย ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน