สกมช. ส่งวิทยากรเสริมทักษะการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แก่บุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) โดย พันตำรวจเอก ณัทกฤช พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ เป็นวิทยากรในการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่บุคคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์รูปแบบต่าง ๆ พร้อมทั้งแนวทางการปฏิบัติและการนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ มีข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน และ ข้าราชการประเภทสายงานวิชาการ เข้าร่วมอบรม รวม 2 รุ่น ในวันที่ 20 และ 23 พฤษภาคม 2567 จำนวน 250 ท่าน ณ อาคารรัฐสภา