สกมช. หนุน สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมสร้างความตระหนักรู้ภัยไซเบอร์สำหรับผู้ปฏิบัติงาน

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) โดย เรืออากาศเอก นพรัตน์ สุจินดา ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการทางไซเบอร์ สำนักปฏิบัติการ เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “การตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามและอาชญากรรมไซเบอร์ (Cybersecurity Awareness)” ให้แก่บุคลากรจาก 13 โรงพยาบาล เพื่อเป็นการรับมือและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีความตระหนักรู้ถึงวิธีป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อไป ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง