สกมช. เสริมองค์ความรู้ด้านไซเบอร์พร้อมสร้างความมั่นคงปลอดภัย ณ กรมพัฒนาที่ดิน

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) โดย นางสาวดรุณี พิกุลทอง ผู้อำนวยการสำนักกฏหมาย และ พันตำรวจเอก ณัทกฤช พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ หลักสูตร “การสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์” ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน ระหว่างวันที่ 28 และ 29 พฤษภาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความตระหนักรู้ในความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมถึงพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นได้อย่างปลอดภัย