สกมช. ส่งวิทยากรอบรมเสริมองค์ความรู้ผู้บริหาร ยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์ของโรงพยาบาลตำรวจ

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) โดย พ.ต.อ.ณัทกฤช พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายการอบรมสัมมนาเรื่อง “Rock-Solid Cybersecurity Infrastructure: Strategic Decision-Making for Navigating Future Challenges” ให้แก่กลุ่มผู้บริหารของโรงพยาบาลตำรวจ ซึ่งการจัดอบรมฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรมุ่งสู่องค์กรดิจิทัลการจัดการความรู้ KM & LEAN และการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลตำรวจ ณ โรงแรม Long Beach จ.เพชรบุรี