สกมช. สร้างความตระหนักรู้ภัยไซเบอร์ เสริมทักษะป้องกันและรับมือแก่บุคลากรกรมส่งเสริมการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) โดย พ.ต.อ.ณัทกฤช พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ภูวิช ชัยกรเริงเดช และนาย จักริน บุตรดี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber security) ให้กับ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่งการอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการป้องกันรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้มีบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 215 ท่าน ณ โรงแรมแก้วสมุย จ.สุราษฎร์ธานี