สกมช. ส่งวิทยากรขยายองค์ความรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ให้กับกรมส่งเสริมการเรียนรู้ในพื้นที่ภาคเหนือ

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) โดย พ.ต.อ.ณัทกฤช พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber security) ให้กับกรมส่งเสริมการเรียนรู้ พื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งการจัดอบรมฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการป้องกันรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้มีบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 246 ท่าน ณ โรงแรมน่านกรีนเลควิว จ.น่าน