NCSA Cyber Clinic 2021 ครั้งที่ 1/2564


การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับหน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแลหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2564 (NCSA Cyber Clinic 2021) ครั้งที่ 1/2564

– บทบาทของหน่วยงานควบคุมและกำกับดูแล ตามพระราชบัญญัติ
การรักษาความปลอกภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562
-แนวทางการกำหนดเกณฑ์รอง และบริการที่สำคัญตามประกาศมาตรา 49
โดยใช้หลักการวิเคราห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact
Analysis)

ศูนย์ความเป็นเลิศ
สำนักวิชาการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)

โทรศัพท์ : 02 502 7831
E-Mail : academic@ncsa.or.th
Youtube : https://www.youtube.com/THNCAbyNCSA